075-6220279 info@fysiotherapie-rooswijk.nl Dr. J.J. van der Horststraat 2A, 1544 XE Zaandijk

Huisregels

Het is ons streven om iedereen op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Fysiotherapie Rooswijk een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

Bij het betreden van de praktijk ga je akkoord met de huisregels van Fysiotherapie Rooswijk.

Vergoeding

De verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Men kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Afmelden

Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen.

Buiten de openingstijden van de praktijk (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Mobiele telefoon

We stellen het op prijs als u in de wachtkamer en behandelkamers geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Wij verwachten van u dat u uw mobiel uitzet.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.

Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument.

Diefstal etc.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Omgang

Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.

Huisdieren

Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.

Communicatie

Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk Engels en Duits gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk cq bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Hygiëne

Bij elke behandeling dient u zelf een handdoek of laken mee te nemen.

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de andere fysiotherapeuten binnen de praktijk. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.